سوالات متداول

سوالات در مورد تصفیه

دلیل اصلی تلخی آب پایین آمدن PH آب میباشد که در اکثر اوقات با اضافه کردن یک مینرال به دستگاه رفع می شود.

زیرا در هنگام مصرف نکردن دستگاه آب آن تصفیه ذخیره می شود.

تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند 

دلیل فشار کم دستگاه یا خرابی مخزن اس یا نداشتن باد.

تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند 

سوالات متداول در رابطه با مشعل

مشعل ها گازی در دوصورت خرابن یون یا خرابی رله خاموش می شوند.

تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است. از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند 

دلیل آن تنظیم نبودن دستگاه است.

اولین دلیل برای کم بودن گرما،تنظیم نبودن اوست و دومین دلیل کوچک بودن مشعل نسبت به محیط یا خروجی آب.

بدلیل کثیف بودن دستگاه و خراب…